ചൂലെടുത്ത് പൈപ്പ് ഉചിതമാണ് അപൂർണ്ണമാണ് അവസാനം

WhatsApp Online Chat !